УСТАВ

на
СНЦ „СЪЮЗ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Сдружение с нестопанска цел „Съюз на съдебните заседатели в България“, наричан по-долу за краткост „Съюзът“, е независима, доброволна и самоуправляваща се организация с идеална цел, обединяваща съдебните заседатели в системата на съдилищата в Република България, съдействаща за защита на техните социални, материални и интелектуални интереси, както и за издигане авторитета и престижа им в обществото, с оглед участието им в съдебния процес, за постигане на активно гражданско участие в правосъдието.
(2) Съюзът е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, създаден и регистриран в съответствие с чл.19 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Съюзът е отделен от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Съюза отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Съюза.
(4) По решение на Общото събрание Съюзът може да членува в други български, чуждестранни и международни организации с нестопанска цел, имащи сродна дейност.
(5) Дейността си Съюзът осъществява съобразно нормите на Конституцията на Република България, действащото в страната законодателство и своите цели, без да разпределя печалба.

НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2. (1) Сдружението на съдебните заседатели осъществява своята дейност под наименование “Съюз на съдебните заседатели в България”, което може да се изписва и на чужди езици в превод, утвърден от Управителния съвет.
(2) Съюзът притежава свои символи и печат, които се одобряват от Управителния съвет.
(3) Всяко писмено изявление от името на Съюза трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес на управление, данни за регистрацията и БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.З. Седалището и адресът на управление на Съюза са: гр. София 1000, ул. Солунска № 45, ет.2, ап.10. гр. София-1000, ул. Иван Денкоглу № 12-14, офис 507

СРОК
Чл.4. Съюзът се учредява за неопределен срок.

ЦЕЛИ
Чл.5. Целите на Съюза са:
1. Да обединява съдебните заседатели в Република България за защита на техните социални, материални и интелектуални интереси;
2. Да работи за издигане авторитета и престижа на съдебните заседатели в обществото и за утвърждаване на принципа за активно участие на гражданското общество в правораздаването и повишаване ролята на обществения контрол върху работата на съда;
3. Да обобщава и оповестява мненията и исканията на съдебните заседатели в страната, да пази техните законни права и интереси и създава необходимите условия за изпълнение на техните задължения, съгласно закона;
4. Да работи за повишаване квалификацията на съдебните заседатели, като съдейства за ефективно прилагане на утвърдени принципи, стандарти и добри практики за обучение на съдебните заседатели;
5. Да съдейства на Министерство на правосъдието и на другите компетентни органи, като участва в създаването и подпомага приемането на законопроекти, подзаконова нормативна база, касаещи ефективната дейност на съдебните заседатели;
6. Да работи за разпространяване на световните и европейски достижения в областта на наказателното право и института на съдебния заседател;
7. Да установява и поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни неправителствени органи, институции и организации от Европейския съюз и други региони.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл.6. Средствата, с които Съюза ще постига своите цели са:
1. Защита на правата и интересите на съдебните заседатели пред държавните, обществени и други институции в Република България;
2. Подобряване взаимодействието с Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет;
3. Подпомагане и насърчаване на съдебните заседатели при изпълнение на техните права и задължения;
4. Организиране и провеждане на курсове, семинари, беседи и други форми за повишаване на знанията и квалификацията на съдебните заседатели, както и участие в национални и международни форуми;
5. Проучване и анализ на международната практика, свързана с организацията на дейността, квалификацията и работата на съдебните заседатели, както и сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина, за обмен на информация;
6. Разработване, възлагане, провеждане и финансиране на изследвания, програми и публикации и др., свързани с дейността и целите на Сдружението свързани с института на съдебния заседател;
7. Публикуване и разпространяване на материали в областта на своята дейност.

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ
Чл.7. (1) Съюзът, на основание чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се определя като организация за осъществяване общественополезна дейност.
(2) Съюзът може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като приходът се използва за постигане на определените в устава цели.
(3) Съюзът не разпределя печалба.

ИМУЩЕСТВО
Чл.8. Имуществото на Съюза се състои от парични средства, недвижими имоти, движимо имущество, ограничени вещни права, дялово участие в дружества, ценни книжа, вземания и други активи.
Чл.9. Имуществото на Съюза се набира от: встъпителни вноски, членски внос, дарения, завещания и приходи от други, допуснати от закона източници.
Чл.10. Размерът на встъпителната вноска на учредителите и срокът за внасянето й, се определят с решение на Учредителното събрание.
Чл.11. (1) Размерът на встъпителната вноска и членския внос, дължим от членовете на Съюза, се определят първоначално с решение на Учредителното събрание, а впоследствие с решение на Общото събрание.
(2) Начинът и сроковете за внасянето на встъпителната вноска и членския внос, подлежат на актуализиране и се определят по преценка на Управителния съвет.
(3) Членският внос се внася на 6 или 12 месеца в началото на периода.
Чл.12. Имуществото на Съюза се управлява от Управителния съвет, който решава и начините на разпореждане с него.
Чл.13. В края на всяка календарна година Управителният съвет изготвя и предлага на Общото събрание на Съюза годишен баланс, който се приема от последното.

ЧЛЕНСТВО
Чл.14. Членове на Съюза могат да бъдат дееспособни физически лица, бивши или настоящи съдебни заседатели, които приемат този Устав, работят за постигане целите на Съюза, внесли са дължимата встъпителна вноска и плащат определения членски внос.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.15. (1) Членството в Съюза е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмено заявление до Председателя на Регионалната секция, в която декларира, че:
– е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав;
– ще работи за постигане целите на Съюза;
– е заплатил определената встъпителна вноска, по банковата сметка на Съюза, (като прилага копие от вносната бележка);
– ще заплаща в срок членския внос.
Заявлението трябва да съдържа всички индивидуализиращи данни за кандидата.
(3) Ръководството на Регионалната секция се произнася по заявлението за членство в първото си редовно заседание след постъпването му, от който момент възниква членственото правоотношение.
(4) Членове се приемат с решение на ръководството на Регионалната секция, с явно гласуване и с мнозинство на състава му.
(5) Председателят на Регионалната секция предоставя на Управителния съвет данни за новоприетите членове.
(6) Ако в района на съответния областен център не е създадена Регионална секция, кандидатите могат да подадат молба за членство до Председателя на регионалната секция на най-близкия областен център или до Председателя на УС на Съюза. Молбата се разглежда на първото заседание, от който момент започва членството.
Чл.16. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, респективно прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.17. Права на членовете на Съюза:
1. Да участват в работата на Общото събрание.
2. Да участват в дейността на Съюза.
3. Да бъдат информирани за неговата дейност.      
4. Да избират и бъдат избирани в управителните органи на Съюза.
5. Да получават възнаграждение за положен личен труд или извършени услуги, когато това е уговорено изрично.
6. Да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие дейността на Съюза.
7. Да се ползват от резултатите от дейността на Съюза.
8. Да получават съдействие при организирането на тематични мероприятия, като част от дейността на Съюза.
Чл.18. Задължения на членовете на Съюза:
1. Да участват в дейността на Съюза и да работят за постигане на целите му.
2. Да издигат авторитета на Съюза, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят.
3. Добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията си, възложени им за решаване на конкретни задачи на Съюза.
4. Стриктно да съблюдават правилата на настоящия Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Съюза.
5. Редовно да внасят членския си внос.
6. Чрез личното си поведение да бъдат достойни за оказаното им обществено доверие и уважение и да допринасят за издигане на авторитета на съдебната система в Република България.
7. Да подпомагат в работата новоприетите членове на Съюза.
Чл.19. Членовете на Съюза нямат право да овластяват трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.20. (1) Членството в Съюза се прекратява:
1. С едностранно писмено изявление, отправено до Председателя на Регионалната секция;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на Съюза;
3. С изключване, по решение на Управителния съвет, когато:
3.1. Поведението на члена на Съюза уронва престижа и грубо злепоставя интересите на последния;
3.2. Системно не изпълнява своите задължения и нарушава Устава;
4. С отпадане, поради невнасяне на установените имуществени вноски и членски внос;
5. При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.
(2) Отпадането на член на Съюза настъпва, когато същият не е заплащал членски внос за една година. Отпадането се констатира от УС, с документи, подадени от Регионалната секция.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет, по предложение на Регионалната секция и подлежи на обжалване с писмена жалба пред Общото събрание, в 14 дневен срок от уведомяването. Жалбата се разглежда на първото ОС след постъпването й.
(4) При прекратяване на членството, бившият член или наследниците му нямат право на дял от имуществото на Съюза.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.21. Органи на управление на Съюза са:
– Общо събрание;
– Управителен съвет;
– Контролен съвет;
– Председател;
– двама заместник председатели.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.22. Общото събрание се състои от всички членове на Съюза.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.23. (1) Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава;
2. Приема вътрешни актове на Съюза;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет на Съюза;
4. Взема решение за участие в други организации;
5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Съюза;
6. Приема основните насоки и програма за дейността на Съюза;
7. Приема бюджета на Съюза;
8. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и имуществените вноски;
9. Приема отчета за дейността на Управителния и Контролния съвет;
10. Отменя решенията на органите на Съюза, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на юридическото лице;
11. Взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или настоящия Устав.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, 9 и 10 не могат да се възлагат на други органи на Съюза.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Съюза.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(5) Решенията на органите на Съюза, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Съюза или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Съюза, от всеки негов член или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

СВИКВАНЕ    
Чл.24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет на Съюза.
(2) Общото събрание се свиква чрез писмено уведомление, изпратено по електронна поща или с писмо от Председателя на Управителния съвет, най-малко 30 дни преди датата на неговото провеждане и съдържащо дневен ред, дата, час и място на провеждане.
Чл.25. Общото събрание може да се свика и по искане на една трета от членовете на Съюза, отправено до Управителния съвет. В случай на отказ от страна на Управителния съвет да извърши действията по свикването му, Общото събрание се свиква от съда по седалището, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ
Чл.26. Към датата на отправяне на поканата, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение в адреса на управлението на Съюза и да се предоставят на всеки член при поискване.

КВОРУМ И ПРАВО НА ГЛАС
Чл.27. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете му. Ако в обявения ден и час не се яви необходимият брой членове, то се отлага с един час по-късно, при същия дневен ред и се счита законно, независимо от броя на присъстващите.
Чл.28. (1) Членовете на Съюза имат равно право на глас в Общото събрание.
(2) Едно лице може да представлява не повече от 10 членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.29. Член на Съюза няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
– него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватство – до втора степен включително;
– юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.

РЕШЕНИЯ
Чл.30. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от броя на гласовете на присъстващите. Решенията по чл.23, ал.1, т.1 и 5 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
(2) Гласуването е явно, освен ако събранието в конкретен случай не реши друго.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи на Съюза.
Чл.31. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

ПРОТОКОЛ
Чл.32. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверявба от Председателя на Управителния съвет и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

КОНТРОЛ
Чл.33. Всеки член на Съюза, Управителният и Контролният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрация на Съюза да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.34. (1) Управителният съвет се избира от Общото събрание. Член на УС може да бъде всеки, който е член на Съюза повече от две години и има значим принос за постигане на неговите цели.
(2) Управителният съвет се състои от пет до девет члена.
(3) Управителният съвет избира от своя състав Председател, двама Заместник-председатели и определя техните функции.
(4) Управителният съвет възлага представителната власт на своя Председател.

МАНДАТ
Чл.35. (1) Управителният съвет се избира за срок от пет години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.
(2) Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно при освобождаването му от длъжност или при смърт.
(3) Освобождаването на член на Управителния съвет се извършва с решение на Общото събрание:
1. При постъпване на писмено заявление, подадено до Председателя на Управителния съвет от лицето, което подава оставка;
2. При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
3. По мотивирано искане на 1/3 от членовете на Съюза, отправено до Управителния съвет;
4. По предложение на Председателя на УС (или Зам. председател на УС), прието с мнозинство от членовете на УС (освобождаваният не гласува), в случай, че:
– поведението на члена на УС уронва престижа и грубо злепоставя интересите на Съюза;
– с действията си нарушава Устава;
– системно не изпълнява своите задължения;
5. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание “лишаване от свобода” за умишлено престъпление.
(4) При предсрочно прекратяване на мандат на член на Управителния съвет, Общото събрание избира на негово място нов член до края на съответния мандат.

ПРАВОМОЩИЯ
Чл.36. Управителният съвет:
1. Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
2. Представлява Съюза и определя обема на представителна власт на членовете си;
3. Осъществява оперативно ръководство на Съюза;
4. Разпорежда се с имуществото на Съюза при спазване изискванията на този Устав;
5. Взема решение относно начинът и сроковете за внасяне на всъпителната вноска и членския внос;
6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Съюза;
8. Определя реда и организира извършването на дейността на Съюза и носи отговорност за това;
9. Изключва членове на Съюза;
10. Води Регистър на членовете на Съюза;
11. Съхранява и води документацията на Съюза;
12. Определя адреса на Съюза;
13. Определя необходимостта, броя, вида на сътрудниците на Съюза и техните възнаграждения;
14. Избира от състава си Председател и двама Заместник председатели и ги освобождава от длъжност и отговорност;
15. Утвърждава вътрешни правила за работата си с мнозинство от членовете си;
16. Взема решения за свикване на Общото събрание по предложение на Председателя на Управителния съвет;
17. Определя ликвидатора при прекратяване на Съюза по решение на Общото събрание;
18. Взема решения по всички въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание.

ЗАСЕДАНИЯ
Чл.37. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на шест месеца, с писмена покана, отправена в седмичен срок преди датата на провеждане на заседанието, чрез писмо или по електронна поща. Поканата съдържа проект за дневен ред. В изключителни случаи заседание може да се свика по телефон или факс.
(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и по писмено искане на всеки от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмодневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове.
Чл.38. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има осъществена конферентна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки от всички членове на Управителния съвет.
(3) На заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас участва и Председателя на Контролния съвет на Съюза.
(4) На заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас може да участват Председателите на Регионалните секции.
Чл.39. Заседанията се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от един от Заместник председателите.

РЕШЕНИЯ
Чл.40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по и чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и т. 6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.41. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Съюза.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.42. Компетентност на Председателя на Управителния съвет:
1. Организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на Съюза;
2. Отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
3. Може да възлага част от дейността си по изпълнение на решенията на Общото събрание на Заместник-председателите или на членове на Управителния съвет;
4. Свиква заседанията на Управителния съвет;
5. Ръководи заседанията на Управителния съвет и председателства Общите събрания;
6. Изпълнява бюджета на Съюза и прави предложения за неговото изменение;
7. Открива и закрива банковите сметки на Съюза и се разпорежда със сумите по тях, за изпълнение на целите на Съюза;
8. Назначава и освобождава служителите на Съюза;
9. Отчита дейността си пред Управителния съвет;
10. Определя един от Заместник-председателите да го замества при отсъствието му.
Чл. 43. Председателят на Управителния съвет представлява Съюза.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл.44. (1) Заместник-председателите се избират от Управителния съвет сред неговите членове.
(2) Заместник – председателят подпомага Председателя в неговата работа.
(3) При смърт или оставка на Председателя, Управителният съвет определя един от Заместник – председателите да изпълнява функциите на председател до следващото заседание на Общото събрание.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл.45. (1) Контролният съвет се състои от трима члена.
(2) Член на контролния съвет може да бъде всеки член на Съюза.
(3) Контролният съвет си избира Председател, който изразява становището му пред останалите органи на Съюза.
(4) Мандатът на членовете на Контролния съвет е пет години и се прекратява с обявяването на избора на новите членове, а на Председателя му – с обявяване избора на новия Председател.
(5) Мандатът на член на Контролния съвет се прекратява предсрочно при освобождаването му от длъжност или при смърт.
(6) Освобождаването на член на Контролния съвет се извършва с решение на Общото събрание:
1. При постъпване на писмено заявление, подадено до Председателя на Контролния съвет от лицето, което подава оставка;
2. При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
3. По мотивирано искане на 1/3 от членовете на Съюза, отправено до Председателя на Управителния съвет.
4. По предложение на Председателя на КС или УС, в случай, че:
– поведението на члена на КС уронва престижа и грубо злепоставя интересите на Съюза;
– с действията си нарушава Устава;
– системно не изпълнява своите задължения;
5. При влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание “лишаване от свобода” за умишлено престъпление.
(7) При предсрочно прекратяване на мандат на член на Контролния съвет, Общото събрание избира на негово място нов член до края на съответния мандат.
(8) Заседанията на Контролния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на година, с писмена покана, отправена в седмичен срок преди датата на провеждане на заседанието, чрез писмо или по електронна поща. Поканата съдържа проект за дневен ред. В изключителни случаи заседание може да се свика по телефон или факс.
(9) Заседанията на Контролния съвет се свикват и по писмено искане на всеки от членовете му. Ако Председателя не свика заседание в седмодневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове.
(10) Заседанието е редовно, ако на него присъстват 2/3 от членовете му. За присъстващо се счита лицето, с което има осъществена конферентна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от Председателя.
(11) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки от всички членове на Контролния съвет.
Чл. 46. Компетентност на Контролния съвет:
1. Следи за съобразността на решенията на Общото събрание и Управителния съвет със Закона, Устава и други вътрешни актове на Съюза.
2. Предлага на Общото събрание отмяната на решения на Управителния съвет, които противоречат на Закона, Устава и други вътрешни актове на Съюза;
3. Проучва и дава становище по жалби, сигнали и предложения на членове на Съюза, както и по спорове, свързани с дейността на Съюза или негови членове.

РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ
Чл.47. (1) Съюзът изгражда на местно ниво по една Регионална секция във всеки от областните центрове на страната. Ако в района на съответния областен център не е създадена Регионална секция, кандидатите за членове на Съюза могат подадат молба за членство до Председателя на регионалната секция на най-близкия областен град или до Председателя на УС на Съюза. Молбата се разглежда на първото заседание, от който момент започва членството.
(2) Регионалната секция се състои най-малко от десет членове.
(3) Регионалните секции избират с мнозинство от членовете си ръководство в състав: Председател, Зам. председател и секретар, за което се съставя протокол, съдържащ данни за членовете, за избора на Председател, Зам. председател и секретар на Регионалната секция и адрес за кореспонденция. Протоколът се изпраща на Председателя на УС.
(4) Секциите работят въз основа на Устава, решенията на Управителните органи на Съюза и с оглед на конкретните проблеми на съдебните заседатели в съответния регион.
(5) Секциите водят списък на членовете си, включващ индивидуализиращи данни, адрес, електронна поща и телефон.
(6) Регионалните секции не са юридически лица.
(7) Регионалните секции водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно Председателят на Регионалната секция представя пред Управителния съвет на Съюза отчет за дейността и разходваните средства.
(8) Председателите, Зам. председателите и секретарите на регионалните секции имат петгодишен мандат.
(9) Мандатът на член на ръководството на регионалната секция се прекратява предсрочно при освобождаването му от длъжност или при смърт.
(10) Освобождаването на член на ръководството на регионалната секция се извършва с решение на членовете й, взето с мнозинство:
1. При постъпване на писмено заявление, подадено до Председателя на секцията от лицето, което подава оставка;
2. При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
3. По мотивирано искане на 1/3 от членовете на секцията, отправено до Председателя й.
4. По предложение на Председателя (или член на ръководството) на секцията, в случай, че:
– поведението му уронва престижа и грубо злепоставя интересите на Съюза;
– с действията си нарушава Устава;
– системно не изпълнява своите задължения;
5. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание “лишаване от свобода” за умишлено престъпление.
(11) При предсрочно прекратяване на мандат на член на на ръководството на Регионалната секция, членовете й избират на негово място нов член до края на съответния мандат.
(12) Регионалните секции разполагат с 50% от събрания членски внос за осъществяване на дейност, в съответствие с целите и задачите на Съюза.
Чл.48. (1) Членският внос се внася на 6 или 12 месеца.
(2) Председателят на регионалната секция превежда 50 % от набрания членски внос по банкова сметка на Съюза до края на първия месец от 6 или 12 – месечния период, а останалите 50 % остават в Регионалната секция.
(3) Невнасяне на членския внос представлява нарушение на Устава на Съюза, за което се налагат санкции: забележка с предупреждение за отпадане и отпадане.
(4) На заседанията на секциите се водят протоколи, които се подписват от Председателя на секцията и секретаря.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл.49. (1) Съюзът ще осъществява допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистриран, и ще използва приходите за постигане на определените в устава цели.
(2) Съюзът не разпределя печалба.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ
Чл.50 (1) Съюзът представя до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред Централния регистър.
(2) В регистъра се заявяват за вписване и се представят:
1. Преписите от съдебните решения за регистрация на промени;
2. Списъкът на лицата, били в състава на управителните органи;
3. Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ;
4. Заверен Годишен финансов отчет;
5. Годишният доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, който съдържа:
5.1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
5.2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
5.3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
5.4. финансовия резултат;
6. декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания;
7. промени в устава.
(3) Годишните финансови отчети на на Съюза подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.
(4) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.51. (1) Юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
(2) Съществуването на Съюза не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Чл.52. Съюзът се прекратява:
1. По решение на Общото събрание взето с квалифицирано мнозинство 3/4 от присъстващите, както и ако в продължение на три месеца остане с по-малко членове от броя на учредителите или ако стане неплатежоспособно;
2. По решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл.13,ал.1, т.З ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.53. При прекратяване на Съюза се извършва ликвидация. Ликвидаторът се определя от Управителния съвет при прекратяване по чл. 52, ал. 2, т. 1 от Устава и от Софийски градски съд, ако не е определен ликвидатор от УС, както и при прекратяване по чл. 52, ал.2., т. 2. При ликвидация се прилагат разпоредбите на чл.14 и чл.43 от ЗЮЛНЦ и Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА
Чл.54. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределянето му не е уреден в устава или учредителния акт.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Този устав е приет на Учредителното събрание за създаване на Съюз на съдебните заседатели в България, проведено на 14.11.2015г. година, в гр. София и допълнен с решение на извънредно Общо събрание, проведено на 23.02.2016г.
§2 Списъкът с подписите на учредителите на Съюза на съдебните заседатели в България се счита за неразделна част от настоящия Устав.
§3 Организацията по създаването на Регионалните секции се възлага от Управителния съвет на Съюза на регионални координатори, избрани сред ръководствата на Съветите на съдебните заседатели в окръжния или районния съд на областните центрове.
§4 При противоречие между разпоредбите на настоящия устав и Закона за юридическите лица с нестопанска цел се прилагат разпоредбите на закона. За всички въпроси, неуредени с настоящия устав се прилагат действащото законодателство на Република България.

Назад
error: Content is protected !!