Писмо на ССЗБ до ВСС по прилагане на ЗСВ при подбора на СЗ

ДО
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
 
МОЛБА
от 
Емилия Николова – 
Председател на Съюза на съдебните заседатели в България
 
 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
 
С изменението и допълнението на Закона засъдебната власт, в сила от 09.08.2016г., се направиха съществени промени в процедурите по подбор и избор на съдебните заседатели.
 
1. За първи път в софийските съдилища, подборът и изборът на съдебни заседатели по новите правила се извърши в СпНС. Бяха избрани 78 от необходимите и заявени 160 съдебни заседатели. 
Поради липсата на практика по прилагането на закона, възникна следния важен въпрос, за който молим да дадете указания, т.к. допускаме, че този казус ще възникне и в останалите съдилища в страната:
Съгласно чл.67, ал.3 на ЗСВ, съдебен заседател не може да бъде лице, което:
– е съдебен заседател в друг съд;
– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
На двама кандидати за съдебни заседатели в СпНС, одобрени от Общинския съвет, Общото събрание на съдиите на Апелативния специализиран наказателен съд отказа да бъдат избрани, поради обстоятелството, че са заседатели в СГС и мандатът им като такива не е предсрочно прекратен.
 
ВЪПРОС: В кой момент, лице – съдебен заседател в един съд трябва да прекрати предсрочно мандата си, за да бъде съдебен заседател в друг съд – преди подаването на документите за кандидатстване или след избора му от Апелативния съд и полагане на клетва?  
Законът за съдебната власт регламентира предсрочното прекратяване на мандата на съдебния заседател с чл.71, ал.1, с две възможности:
– т.1 – по негово желание и 
– т.7 – при възникване или установяване на обстоятелство по чл. 67, ал. 3.
Възникването на обстоятелството по чл.67, ал.3, т.1 от ЗСВ е полагането на клетва от кандидата за съдебен заседател.
С чл.5, 12 и 13 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в случаите на несъвместимост на дейността на изборните публични длъжности, е определен срок от една седмица, считано от избирането, за деклариране на това обстоятелство и един месец след подаване на декларацията – за предприемане на необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.
Видно е, че съдебните заседатели не са сред лицата, заемащи публичните длъжности, изброени в чл.3 от същия закон, а съдиите, следователите и прокурорите са включени в т.20, отменена, в сила от 01.01.2017г., поради включването им в специален закон. 
Следва ли тази логика да бъде приложена и по отношение на момента на прекратяване на мандата на съдебните заседатели, т. е. съдебните заседатели, избрани и положили клетва във втория съд да да предприемат необходимите действия за предсрочно прекратяване на мандата им в първия съд, в едномесечен срок след полагането на клетвата им във втория съд?
 
2. На 28.02.2017г. приключва процедурата за подбор и избор на съдебни заседатели за СГС.
Съгласно чл.69, ал. 2 от ЗСВ, съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.
Ограничаването на броя на мандатите е в сила с промените в ЗСВ от 09.08.2016г.
 
ВЪПРОС: Следва ли да се разбира, че мандатите започват да се броят от първия избор за съдебен заседател, след влизане в сила на изменението на ЗСВ, с което се въвежда мандатност?
Възможно ли е съдебни заседатели в СГС с два или повече мандати преди 2017г. да кандидатстват за заседатели за мандат 2017г. – 2020г.?
Считаме, че с въвеждане на ограничаването на броя на мандатите, въпросът от кога започват да се броят мандатите на съдебния заседател, ще възникне в съдилищата в страната, когато заседатели от окръжен съд ще кандидатстват за такива в районен съд или обратно.
 
 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,
 
Считаме, че произнасянето Ви по поставените въпроси в спешен порядък е изключително важно за еднозначното прилагане на ЗСВ в страната, в частта му относно подбора и избора на съдебни заседатели.
 
С УВАЖЕНИЕ, 
Председател 
на Съюза на съдебните заседатели в България:
Емилия Николова
Публикувано в Писма, Съобщения С етикет: , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

*

code

Назад
error: Content is protected !!