Годишно Общо събрание 2018 г.

Управителният съвет на Съюза на съдебните заседатели в България свиква годишно Общо събрание на 23.06.2018г. – събота, от 11:30 ч., на адрес: гр. София, ул. Солунска № 49, Книжарница – кафе „Защо не“, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на Отчет за дейността на Съюза за 2017 г.

2. Приемане на  Отчет за дейността на Управителния съвет на Съюза за 2017г.

3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза за 2017г.

4. Приемане на Годишния финансов отчет на Съюза за 2017г.

5. Приемане на основни насоки и програма за дейност на Съюза през 2018г.

6. Разни

Ако в обявения ден и час – 23.06.2018 г, от 11:30 часа, не се явят повече от половината членове на Общото събрание, то се отлага с един час по-късно, при същия дневен ред и се счита законно, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, са на разположение в адреса на управление на Съюза и се предоставят на всеки член при поискване.

Съгласно Устава, член на Съюза, който е възпрепятстван да присъства на Общото събрание може да упълномощи друг член, да го представлява и да гласува вместо него по точките от дневния ред.

Публикувано в Съобщения
Назад
error: Content is protected !!